Monitoring Team

ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ

ਜੇਕਰ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਾ ਅਧਿਆਪਕ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਹੇਠਾਂ ਦਿਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਧਿਆਪਕ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ।

ਧੰਨਵਾਦ

ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਅਰ ਟੀਮ